Όροι Χρήσης

Διαβάστε τους Όρους Χρήσης

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε θερμά τους επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου spitispa.gr να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.spitispa.gr, και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «Spitispa».

Ο διαδικτυακός τόπος σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην εταιρεία Spitispa, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στην Spitispa. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στην Spitispa, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Η Spitispa διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους επισκέπτες/ χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Η Spitispa και η Εταιρεία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή / και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Spitispa παρέχονται «ως έχουν».

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται.

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών.

Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη / χρήστη.

Η Spitispa δημοσιεύει κατά περιόδους ορισμένα άρθρα με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Spitispa και της Εταιρείας αναφορικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια των εγγράφων αυτών.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Spitispa (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.τ.λ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης τους στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Το όνομα χώρου (domain name) spitispa.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «Spitispa» είναι νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της Spitispa και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Spitispa, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα κράτησης που υπάρχει στην Ιστοσελίδα και να προχωρήσετε στην κράτηση.

Προϋπόθεση για την χρήση εκ μέρους σας της ιστοσελίδας, είναι να είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Ως “Υπηρεσία” ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας που περιγράφεται αναλυτικά στον ιστότοπο.

Ως “Επαγγελματίας” ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά στον ιστότοπο.

Ως “Πελάτης” ορίζεται ο χρήστης της ιστοσελίδας που έχει προχωρήσει σε κράτηση.

Στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφωνία ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε Επαγγελματία ​συμφωνείτε ότι το Spitispa δεν είναι υπεύθυνο για ο,τιδήποτε
(συμπεριλαμβανόμενης αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο σε οποιαδήποτε ζημιά ή προσωπικό τραυματισμό) που θα υποστείτε ή που θα σας συμβεί κατά τη διαδικασία και αποδεσμεύετε και θεωρείτε ανεύθυνο το Spitispa για ο,τιδήποτε ενδέχεται να υποστείτε ή για οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με την εν λόγω διαφορά.

Το Spitispa δεν είναι υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για την ποιότητα οποιασδήποτε Υπηρεσίας από τους Επαγγελματίες.​Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τους Επαγγελματίες ​σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να συμφωνηθούν ανάμεσα σε εσάς και τον Επαγγελματία.

Tο προκαθορισμένο αντίτιμο καταβάλλεται από εσάς στον Επαγγελματία μετά την παροχή υπηρεσιών. Αναγνωρίζετε ότι οφείλετε να καταβάλετε απευθείας στον Επαγγελματία την αμοιβή του για την παροχή της υπηρεσίας και αντίστοιχα ο Επαγγελματίας δύναται να αξιώσει αποκλειστικά και μόνο από εσάς την εξόφληση της αμοιβής του για την παρασχεθείσα υπηρεσία. Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές πουεπιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Spitispa εφιστά την προσοχή του Πελάτη και του Επαγγελματία στo γεγονός ότι οφείλουν να τηρούν την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να μεριμνούν για την τυχόν επιβολή και απόδοση του αναλογούντος Φ.Π.Α. και για την τυχόν έκδοση αποδείξεως από τον
Επαγγελματία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Το Spitispa δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω. Ωστόσο, το Spitispa υποδεικνύει στον Πελάτη και τον Επαγγελματία ότι σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας είναι ανασφάλιστος, ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει νομίμως στον Πελάτη τις υπηρεσίες του, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Εργοσήμου. Το Spitispa παροτρύνει τον Πελάτη και τον Επαγγελματία να ενημερωθούν από τους αρμόδιους φορείς για την συναλλαγή μέσω Εργοσήμου προκειμένου ο Επαγγελματίας να μπορεί να παράσχει νομίμως την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας γνωστοποιεί στον Πελάτη τα στοιχεία του που είναι απαραίτητα προκειμένου ο Πελάτης να εκδώσει εργόσημο στην ονομαστική αξία του οποίου θα συμπεριλαμβάνεται τόσο το πληρωτέο στον Επαγγελματία ποσό, όσο και οι παρακρατούμενες από τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ασφαλιστικές εισφορές. Μέχρι την έκδοση του εργοσήμου ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει στον Επαγγελματία ολόκληρο το ποσό της αμοιβής του για την παρασχεθείσα υπηρεσία ως εγγύηση, το οποίο και θα του επιστρέφεται ατόκως με την παράδοση στον Επαγγελματία του εκδοθέντος εργοσήμου. Αποδέχεσθε ότι σε κάθε περίπτωση η τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη Πελάτη και Επαγγελματία.

Κατόπιν τούτων, αναγνωρίζετε ότι το Spitispa δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας στερηθεί οποιονδήποτε δικαιωμάτων εξαιτίας της έκδοσης ή μη έκδοσης Εργοσήμου, ούτε σε περίπτωση που τα μέρη δεν προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβής μέσω Εργοσήμου ή για τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

Το εργόσημο μπορείτε να το προμηθευτείτε από οποιοδήποτε υποκατάστημα της τράπεζάς σου (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, EUROBANK) ή μέσω web banking εφόσον διαθέτεις λογαριασμό.

Ακολουθείς τις οδηγίες ανάλογα με την τράπεζα από την οποία επιλέγεις να γίνει η έκδοση:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ → ΠΛΗΡΩΜΕΣ → ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ → ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ → ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Συμπληρώνεις τα απαιτούμενα πεδία συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του εργαζομένου, του ΑΜΚΑ του και του λογαριασμού πίστωσης. Δεν είναι απαραίτητο να εισάγεις τα στοιχεία εργαζομένου αν δεν τα γνωρίζεις.

Στο πεδίο “είδος παρεχόμενης υπηρεσίας” επίλεξε τη σχετική επαγγελματική κατηγορία

Τέλος, τύπωσε το εργόσημο ώστε να το έχεις την ημέρα εκτέλεσης της εργασίας και να υπογράψει ο εργαζόμενος

ALPHA BANK

ΕΙΣΟΔΟΣ → ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΝΟΥ) → ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

Συμπλήρωσε τη φόρμα και εκεί που καλείσαι να επιλέξεις τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης επίλεξε το ΙΚΑ και στο είδος παρεχόμενης υπηρεσίας επιλέξτε τη σχετική επαγγελματική κατηγορία. Επίσης, πρέπει να συμπληρώσεις το ΑΜΚΑ και τον αριθμό λογαριασμού του εργαζομένου.

Δεν είναι απαραίτητο να εισάγεις τα στοιχεία εργαζομένου. Απλά εισάγεις τα 2 πρώτα γράμματα από το επώνυμο του. Θα τα συμπληρώσει χειρόγραφα όταν έρθει στον χώρο σου για την εκτέλεση της εργασίας καθώς πρέπει να υπογράψει κ’ όλας το εργόσημο.

Τέλος, τύπωσε το εργόσημο ώστε να το έχεις την ημέρα του καθαρισμού.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ → ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΝΟΥ) → ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

Συμπληρώνεις τη φόρμα, επιλέγεις το είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, επιλέγεις ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ και τέλος συμπληρώνεις το ποσό του εργοσήμου (ευρώ ανά ώρα * ώρες εργασίας)

Σαν εργοδότης, πρέπει να εισάγεις τα δικά σου στοιχεία: AMKA, ΑΦΜ, Επώνυμο

Δεν είναι απαραίτητο να εισάγεις τα στοιχεία εργαζόμενου αν δεν τα γνωρίζεις. Θα τα συμπληρώσει χειρόγραφα όταν έρθει στον χώρο σου για την εκτέλεση της εργασίας καθώς πρέπει να υπογράψει κ’ όλας το εργόσημο.

Τέλος, τύπωσε το εργόσημο ώστε να το συμπληρώσεις την ημέρα εκτέλεσης της εργασίας.

EUROBANK

ΕΙΣΟΔΟΣ → ΠΛΗΡΩΜΕΣ → ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ “ΔΗΜΟΣΙΟΥ” → ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ “ΕΡΓΟΣΗΜΟ”

Συμπλήρωσε τη φόρμα με όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Στο πεδίο “Κατηγορία Εργασίας” επίλεξε τη σχετική επαγγελματική κατηγορία.

Τέλος, τύπωσε το εργόσημο ώστε να το έχεις την ημέρα εκτέλεσης της εργασίας.

Αυτοί οι Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αθήνας έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία σχετικά με την όποια διαφωνία
προκύπτει από τους Όρους αυτούς.Για κάθε πληροφορία σχετική με το Spitispa οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6987783880 ή να επικοινωνούν με το Spitispa στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spitispa.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέσω της Ιστοσελίδας του το Spitispa έχει τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται από εσάς ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της κράτησής σας. Κάθε φορά που κάνετε κράτηση θα σας ζητείται να συμπληρώσετε μία φόρμα με τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,e-mail). Το Spitispa μετά την ολοκλήρωση της κράτησης σας καταστρέφει τα στοιχεία αυτά. O πρωταρχικός μας στόχος κατά την συλλογή των Προσωπικών σας δεδομένων είναι το να παρέχουμε προσηκόντως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Υπηρεσίες μας σε εσάς και να προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την κράτησή σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θεωρούμε το απόρρητο των εν λόγω Προσωπικών Πληροφοριών πολύ σημαντικό και για τον λόγο αυτόν τις μεταχειριζόμαστε με υπευθυνότητα. Συμφωνείτε και
αποδέχεσθε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό του κινητού ή/και σταθερού σας τηλεφώνου προκειμένου να σας καλέσουμε μεταξύ άλλων προς επαλήθευση των προσωπικών σας στοιχείων. Το Spitispa δεν συγκεντρώνει δεδομένα για ανηλίκους, δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 18 ετών.Το Spitispa δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, και σας βεβαιώνει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία φυλάσσονται με επιμέλεια από το Spitispa για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.